Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Ердийн гишүүд
  1. Д.Оюунжаргал
  2. Д.Жаргалсайхан
  3. Н.Мөнхзул
  4. Г.Урантогос
  5. Ж.Очирсүх
  6. Б.Соёл-Эрдэнэ

Хараат бус гишүүд
  1. Н.Баттогтох
  2. С.Ариунбулган
  3. Ч.Баянжаргал